informacja w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych

Szanowni Państwo, Mieszkanki i Mieszkańcy Domów Studenckich KUL, w związku z wejściem Lublina, w tym KUL, do czerwonej strefy przeciwdziałania pandemii koronawirusa przypominam:

1.Mogą Państwo ubiegać się o czasowe zwolnienie z opłat i zawieszenie kwaterunku, na okres nieobecności ze względu na zdalny tryb Państwa zajęć. Potrzebny jest do tego skan lub zdjęcie podpisanego podania do właściwego kierownika o czasowe zwolnienie z opłat  oraz pozostawienie pokoju umożliwiającym zakwaterowanie innej osoby (RDS KUL § 4).

2. Mogą Państwo ubiegać się o zmniejszenie opłaty z uwagi na odbywanie jedynie zajęć praktycznych i związaną z tym zmniejszoną obecność w domu studenckim. Potrzebne jest do tego zaświadczenie z sekretariatu Państwa wydziału o odbywaniu zajęć praktycznych w trybie stacjonarnym. Wysokość opłaty będzie uzależniona od częstotliwości Państwa pobytu w DS.

3. Oba powyższe przypadki nie oznaczają utraty miejsca przyznanego przez KDS lub kierownika w danym akademiku. Po wyjściu Lublina ze strefy czerwonej i powrocie do zajęć hybrydowych, opłaty będą naliczane w pełnym wymiarze.

4. W przypadku chęci wykwaterowania się z DS przed upływem terminu, na jaki zostało przyznane miejsce bez konieczności wnoszenia opłat za pozostały okres, zastosowanie ma procedura opisana w § 4 Regulaminu Domów Studenckich KUL .

5. Mieszkańcy, którzy już opuścili lub opuszczą akademik w miesiącu październiku, mogą ubiegać się o zwrot kaucji w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, w których nie zamieszkiwali w akademiku. Stosowne podanie należy złożyć do odpowiedniego kierownika. Nie ma już możliwości ubiegania się o zwrot kaucji (minął mc X).

6. Mieszkańcy, którzy czasowo opuszczają akademik i chcą jednocześnie pozostawić swoje rzeczy w depozycie w pokoju, mogą złożyć odpowiednie podanie do właściwego kierownika. Podanie winno zawierać zobowiązanie do pokrywania kosztów depozytu w wysokości połowy stawki miesięcznej za zajmowane miejsce w pokoju.

Proszę zatem, aby decyzję o opuszczeniu akademika podejmować rozważnie.

Piotr Szelest
kierownik DADS