KWATERUNEK 2021

1. Kwaterowanie w domach studenckich KUL odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji   Komisji ds. domów studenckich na rok akademicki 2021/22. 

2. W trakcie kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany przydzielonych miejsc. 

3.Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim KUL, dokonuje zakwaterowania w nim osobiście, w administracji domu studenckiego, bez udziału osób towarzyszących (z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych lub niepełnoletnich).  

4. Przy wnoszeniu rzeczy osobistych możliwe wejście dwóch osób towarzyszących z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. W trakcie kwaterowania każda osoba jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa (zarówno w trakcie kwaterowania w administracji domu studenckiego, jak i podczas wnoszenia rzeczy osobistych) oraz dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku.  

6. Ograniczenia wstępu do domu studenckiego  W odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemicznego, możliwe jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących wstępu na teren domów studenckich.   

7.Ograniczenia kwaterowania. Osoba, u której występują objawy wskazujące na zarażenie wirusem COVID – 19.  

8. Osoba, która stwierdziła występowanie u siebie objawów chorobowych, zobowiązana jest do kontaktu z administracją domu studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce w celu ustalenia indywidualnego terminu zakwaterowania. Ważność decyzji o przyznaniu miejsca w takim przypadku, zostaje przedłużona automatycznie.  

  9. Obowiązki i ograniczenia.  Wszystkie osoby przebywające na terenie domów studenckich zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

2. Każda osoba wchodząca na teren domów studenckich (mieszkańcy, pracownicy, odwiedzający itd.) zobowiązana jest do założenia maseczki, dokonania pomiaru temperatury i dezynfekcji dłoni. 

nakazuje się:  

a) obowiązkowe noszenia masek osłaniających usta i nos korzystających z części wspólnych tzn. korytarzy, klatek schodowych, kuchni, pralni, wind, ogólnodostępnych sanitariatów i łazienek biur oraz innych przestrzeni wspólnych,  

b) zachowanie pomiędzy osobami korzystającymi z części wspólnych domów studenckich, bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra (zalecane co najmniej 2 m),  

c) przebywanie w częściach przeznaczonych do ogólnego użytku w domu studenckim, tj. w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, windach, zgodnie z nakazami dotyczącymi liczby osób, które mogą tam jednocześnie znajdować się, z zachowaniem bezpiecznej odległości,  

d) przestrzegania wewnętrznych regulaminów i procedur dotyczących zasad postępowania w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz stosowanie się do poleceń wydawanych w szczególności przez kierowników poszczególnych domów studenckich,   

3. Regularnie dezynfekcje powierzchni takich jak poręcze, przyciski windy, sprzęty w siłowni itp.  

4. Odwiedzający niezakwaterowani w domach studenckich, u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C) nie mogą wchodzić na terenie domów studenckich  

5. Osoby odwiedzające mieszkańców są zobowiązani do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, jakim podlegają zakwaterowani mieszkańcy.Liczba osób odwiedzających dany pokój nie może przekraczać liczby jego stałych mieszkańców.  

  5. Administracja, pracownicy obsługi domów studenckich,oraz Rady Mieszkańców informują mieszkańców o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania w sytuacjach ich łamania.