PRZYZNAWANIE MIEJSC

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

UWAGA, w związku z ogłoszeniem przez MNiSW rekomendacji w sprawie organizacji roku akad. 2020/21, informujemy że kwaterunek będzie odbywał się jedynie w systemie pokoi jedno i dwuosobowych! Wszystkie osoby, którym zostały uprzednio przyznane miejsca w pokojach trzyosobowych, zostają przyznane miejsca w pokojach dwuosobowych. W MDS Konstantynów 1B dostępne będą jedynie pokoje dwuosobowe!

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Zapraszamy do systemu elektronicznego składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Wniosek znajduje się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL/e-Rekrut.  Pierwsza tura składania wniosków trwa do 6 lipca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca na nowych zasadach można uzyskać poniżej na tej stronie bądź na witrynie każdego akademika.

Do Nowo-Zrekrutowanych Studentów
Szanowna nowe Studentki, Szanowni nowi Studenci!
W celu zaaplikowania o miejsce w domach studenckich KUL należy skorzystać z systemu elektronicznego składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Wniosek będzie znajdował się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-REKRUT. Rozpatrywane będą jedynie wnioski osób, które potwierdziły studia w KUL. Pierwsza tura składania wniosków dla nowych studentów trwa do 6 lipca 2020 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca w domach studenckich KUL można uzyskać na stronie poniżej .

GARŚĆ INFORMACJI O PRZYZNAWANIU MIEJSC W DS KUL:

1.     Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek studenta.
We wniosku należy oznaczyć preferowany – wybrany DS.
–      ul. Konstantynów 1D – Lublin (dom żeński)
–      ul. Konstantynów 1B – Lublin (dom męski)
–      ul. Niecała 8 – Lublin (dom męski + małżeński)
–      ul. Ofiar Katynia 6 – Stalowa Wola

2.     Osoby NIEPEŁNOLETNIE mogą aplikować o miejsce w domach studenckich na podstawie złożonego przy rekrutacji oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

3.     Złożenie wniosku polega na:
–      prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku na platformie e-Kul/e-Rekrut)

4.     pierwszeństwie w przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje:
–       odległość od stałego miejsca zamieszkania:
–      trudna sytuacja materialna (na podstawie dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie);
–      sieroctwo;
–      niepełnosprawność;
–      samotne wychowywanie dziecka;
–      kontynuacja zakwaterowania;
–      terminowe wnoszenie opłat w latach ubiegłych;
–      data złożenia wniosku.
Osoby, które chcą skorzystać z zasad pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w DS, zobowiązane są dołączyć do wniosku kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pozostałe dane dotyczące pierwszeństwa należy podać we wniosku.

OBJAŚNIENIA
Należy podać obliczony dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Np. składając wniosek w lipcu podajemy dochód netto za m-c czerwiec wszystkich członków rodziny podzielony przez liczbę członków rodziny. Należy podać miesięczną wysokość dochodu „NETTO” wszystkich członków rodziny – tj. swojego, rodziców, uczącego się rodzeństwa do 26 r. życia (dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek), swojego małżonka, swoich dzieci. – czytaj też: www.kul.pl/pomocmaterialna.
Wyliczenie powinno mieć następujący charakter – np. rodzina liczy 6 osób, matka otrzymuje „na rękę” 2000 zł, ojciec: 2800 zł, ja: 900 zł, tj.: 2000 zł + 2800 zł + 900 zł = 5700 zł   5700 zł:6 os. = 950 zł miesięcznie na jedną osobę. W przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne do dochodów ze stałych źródeł dodać należy dochód z rolnictwa – tj. liczba hektarów przeliczeniowych
x roczny dochód z hektara w roku poprzednim, podawany przez prezesa GUS (wysokość rocznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego znaleźć można w stronie internetowej
www.kul.pl/pomocmaterialna.
Dochód należy obliczyć następująco: (liczba ha przeliczeniowych x roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego): 12 m-cy. Do tak obliczonego dochodu z rolnictwa dodać należy miesięczne dochody z pozostałych źródeł i podzielić przez liczbę członków rodziny.

5.     Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone w terminie do:
a.     6 lipca – zostaną rozpatrzone do 11 lipca; posiedzenie KDS 10 VII
b.     20 lipca – zostaną rozpatrzone do 25 lipca; posiedzenie KDS 24 VII
c.     22 sierpnia – zostaną rozpatrzone do 27 sierpnia; posiedzenie KDS 27 VIII

Zmiana terminu posiedzenia Komisji ds. domów studenckich z 27 VIII na 3 IX.
Przypominamy, że wniosek składany jest wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę e-rekrut i e-kul (dla studentów starszych lat), warunkiem dostępności wniosku i miejsce w akademiku jest wcześniejsze potwierdzenie studiowania na KUL. Zapraszamy do składania wniosków.

d.     23 września – zostaną rozpatrzone do 28 września; posiedzenie KDS 28 IX

6.     Informacja o przyznaniu lub o odmowie przyznania miejsca w DS udzielana jest jedynie w formie elektronicznej poprzez jej publikację na państwa koncie e-KUL/e-Rekrut. Informację można uzyskać również osobiście w DS.

7. Zgodnie z terminarzem Rekrutacji 2020/21:

   1. Na posiedzeniu KDS 10 VII rozpatrywane będą wnioski złożone przez dotychczasowych mieszkańców i studentów od II roku wzwyż oraz tych, którzy dotąd nie mieszkali w domach studenckich KUL,
   2. Na posiedzeniu KDS 24 VII, rozpatrywane będą wnioski złożone przez studentów rekrutowanych na studia drugiego stopnia,
   3. Na posiedzeniu KDS 27 VIII 2020, zostaną rozpatrzone wnioski złożone przez studentów rekrutowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz, w przypadku wolnych miejsc, wnioski studentów i osób spoza KUL,
   4. Na posiedzeniu KDS  28 IX, zostaną rozpatrzone wszystkie pozostałe wnioski.
   5. Pula dostępnych miejsc została tak podzielona, by zapewnić równy dostęp dla wszystkich chętnych.

8. Wnioskodawca, któremu przyznano miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia miejsca w DS za pomocą dokonania wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokości miesięcznej należności za przyznane miejsce w terminie:
a.     do 25 lipca miejsce przyznane 10 lipca
b.     do 7 sierpnia – miejsce przyznane 24 lipca
c.     do 10 września – miejsce przyznane 27 sierpnia
d.     do 4 października – miejsce przyznane 28 września.
W miesiącu październiku kaucja rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za DS.
Dane dotyczące wysokości i sposobu dokonania wpłaty zawiera informacja o przyznaniu miejsca. Brak wpłaty w oznaczonym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego miejsca.

9. Sposób wyboru preferowanego pokoju/segmentu oraz składu osobowego będzie dostępny po 10 września na stronie konkretnego akademika.

10.  Osoby spoza KUL, które chciałyby mieszkać w DS KUL powinny wypełnić edytowalny
wniosek PDF, a następnie skan podpisanego wydruku wysłać na adres mailowy odpowiedniego domu studenckiego.

Komisja ds. Domów Studenckich – kds [at] kul.pl

TELEFONY DO POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW STUDENCKICH KUL:
Portiernia ŻDS Konstantynów 1D: 81 445 4816
Portiernia MDS Konstantynów 1B: 81 445 4730
Portiernia MDS Niecała 8: 81 445 3003