PRZYZNAWANIE MIEJSC

W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

17 czerwca 2019 r. rusza system elektronicznego wypełniania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Wniosek będzie znajdował się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w wybranym przez siebie domu studenckim. Można również przysłać go pocztą na adres wybranego domu studenckiego. Pierwsza tura składania wniosków trwa od 17 do 30 czerwca 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca na nowych zasadach można uzyskać poniżej na tej stronie bądź na witrynie każdego akademika.

Do Nowo-Zrekrutowanych Studentów
Szanowna nowe Studentki, Szanowni nowi Studenci!
W celu zaaplikowania o miejsce w domach studenckich KUL należy skorzystać z systemu elektronicznego wypełniania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wzór wniosku znajduje się poniżej. Wniosek będzie znajdował się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-REKRUT. Po wypełnieniu należy wniosek wydrukować, podpisać i złożyć w wybranym przez siebie domu studenckim. Rozpatrywane będą jedynie wnioski osób, które zdecydowały się na studia w KUL. Wniosek można również przysłać pocztą na adres wybranego domu studenckiego. Pierwsza tura składania wniosków dla nowych studentów trwa od 5 do 25 lipca 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące przyznawania miejsca w domach studenckich KUL można uzyskać na stronie poniżej .

GARŚĆ INFORMACJI O PRZYZNAWANIU MIEJSC W DS KUL:

1.     Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek studenta.
Wniosek należy złożyć w tylko w jednym wybranym DS.
–      ul. Konstantynów 1D – Lublin (dom żeński)
–      ul. Konstantynów 1B – Lublin (dom męski)
–      ul. Niecała 8 – Lublin (dom męski + małżeński)
–      ul. Ofiar Katynia 6 – Stalowa Wola

2.     Studenci cudzoziemcy, do wniosku o przyznanie miejsca w DS, zobowiązany są przedstawić ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski. UWAGA, sam PASZPORT ZAGRANICZNY NIE UPRAWNIA DO POBYTU NA TERYTORIUM RP ze względu na studia.

3. Osoby NIEPEŁNOLETNIE, do wniosku o przyznanie miejsca w DS, powinny dostarczyć skan/kopię wypełnionego i podpisanego  oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, zaś oryginał dostarczyć do Działu Kształcenia/Sekcji Obsługi Kandydatów i Studentów

4.     Złożenie wniosku polega na:
–      prawidłowym wypełnieniu wniosku na stronie internetowej Uniwersytetu (na platformie e-kul/e-rekrut)
–      wydrukowaniu go w formie papierowej;
–      podpisaniu i terminowym złożeniu w jednym, wybranym przez siebie DS.

5.     pierwszeństwie w przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje:
–       odległość od stałego miejsca zamieszkania:
–      trudna sytuacja materialna (na podstawie dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie);
–      sieroctwo;
–      niepełnosprawność;
–      samotne wychowywanie dziecka;
–      kontynuacja zakwaterowania;
–      terminowe wnoszenie opłat w latach ubiegłych;
–      data złożenia wniosku.
Osoby, które chcą skorzystać z zasad pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w DS, zobowiązane są dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pozostałe dane dotyczące pierwszeństwa należy podać we wniosku. NIE SKŁADAMY ANI W WYBRANYM DS, ANI NA KUL JAKICHKOLWIEK ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH.

OBJAŚNIENIA
Należy podać obliczony dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Np. składając wniosek w lipcu podajemy dochód netto za m-c czerwiec wszystkich członków rodziny podzielony przez liczbę członków rodziny. Należy podać miesięczną wysokość dochodu „NETTO” wszystkich członków rodziny – tj. swojego, rodziców, uczącego się rodzeństwa do 26 r. życia (dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek), swojego małżonka, swoich dzieci. – czytaj też: www.kul.pl/pomocmaterialna.
Wyliczenie powinno mieć następujący charakter – np. rodzina liczy 6 osób, matka otrzymuje „na rękę” 2000 zł, ojciec: 2800 zł, ja: 900 zł, tj.: 2000 zł + 2800 zł + 900 zł = 5700 zł:
6 os. = 950 zł miesięcznie na jedną osobę. W przypadku rodzin posiadających gospodarstwo rolne do dochodów ze stałych źródeł dodać należy dochód z rolnictwa – tj. liczba hektarów przeliczeniowych
x roczny dochód z hektara w roku poprzednim, podawany przez prezesa GUS (wysokość rocznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego znaleźć można w stronie internetowej www.kul.pl/pomocmaterialna.
Dochód należy obliczyć następująco: (liczba ha przeliczeniowych x roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego): 12 m-cy. Do tak obliczonego dochodu z rolnictwa dodać należy miesięczne dochody z pozostałych źródeł i podzielić przez liczbę członków rodziny.

 

6.     Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone w terminie do:
a.     30 czerwca – zostaną rozpatrzone do 5 lipca;
b.     25 lipca – zostaną rozpatrzone do 30 lipca;
c.     31 sierpnia – zostaną rozpatrzone do 5 września;
d.     20 września – zostaną rozpatrzone do 25 września.

7.     Informacja o przyznaniu lub o odmowie przyznania miejsca w DS udzielana jest jedynie w formie elektronicznej poprzez jej wysłanie na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku adres e-mail. Informację można uzyskać również osobiście w DS. Wnioskodawca, któremu przyznano miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia miejsca w DS za pomocą dokonania wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokości miesięcznej należności za przyznane miejsce w terminie:
a.     do 19 lipca miejsce przyznane 5 lipca
b.     do 14 sierpnia – miejsce przyznane 30 lipca
c.     do 24 września – miejsce przyznane 5 września
d.     do 4 października – miejsce przyznane 25 września.
 

W miesiącu październiku kaucja rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za DS.
Dane dotyczące wysokości i sposobu dokonania wpłaty zawiera informacja o przyznaniu miejsca. Brak wpłaty w oznaczonym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego miejsca.

8.  Osoby spoza KUL, które chciałyby mieszkać w DS KUL powinny wypełnić edytowalny  wniosek PDF, a następnie podpisany wydruk dostarczyć do odpowiedniego domu studenckiego.
Wniosek dla osób spoza KUL można pobrać tutaj

Komisja ds. Domów Studenckich – kds [at] kul.pl

TELEFONY DO POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW STUDENCKICH KUL:
Portiernia ŻDS Konstantynów 1D: 81 445 4816
Portiernia MDS Konstantynów 1B: 81 445 4730
Portiernia MDS Niecała 8: 81 445 3003