KWATERUNEK 2021

1. Kwaterowanie w domach studenckich KUL odbywa się wyłącznie na podstawie decyzji   Komisji ds. domów studenckich na rok akademicki 2021/22.

2. W trakcie kwaterowania nie ma możliwości dokonywania zamiany przydzielonych miejsc.

3. Osoba, która otrzymała miejsce w domu studenckim KUL, dokonuje zakwaterowania w nim osobiście, w administracji domu studenckiego, bez udziału osób towarzyszących (z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych lub niepełnoletnich).

4. Przy wnoszeniu rzeczy osobistych możliwe wejście dwóch osób towarzyszących z zachowaniem reżimu sanitarnego.

5. W trakcie kwaterowania każda osoba jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa (zarówno w trakcie kwaterowania w administracji domu studenckiego, jak i podczas wnoszenia rzeczy osobistych) oraz dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku.

6. Ograniczenia wstępu do domu studenckiego  W odpowiedzi na wzrost zagrożenia epidemicznego, możliwe jest wprowadzenie ograniczeń dotyczących wstępu na teren domów studenckich. 

7.Ograniczenia kwaterowania. Osoba, u której występują objawy wskazujące na zarażenie wirusem COVID – 19. 

8. Osoba, która stwierdziła występowanie u siebie objawów chorobowych, zobowiązana jest do kontaktu z administracją domu studenckiego, w którym zostało przyznane jej miejsce w celu ustalenia indywidualnego terminu zakwaterowania. Ważność decyzji o przyznaniu miejsca w takim przypadku, zostaje przedłużona automatycznie.

  9. Obowiązki i ograniczenia.  Wszystkie osoby przebywające na terenie domów studenckich zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2. Każda osoba wchodząca na teren domów studenckich (mieszkańcy, pracownicy, odwiedzający itd.) zobowiązana jest do założenia maseczki, dokonania pomiaru temperatury i dezynfekcji dłoni.

nakazuje się: 

a) obowiązkowe noszenia masek osłaniających usta i nos korzystających z części wspólnych tzn. korytarzy, klatek schodowych, kuchni, pralni, wind, ogólnodostępnych sanitariatów i łazienek biur oraz innych przestrzeni wspólnych,

b) zachowanie pomiędzy osobami korzystającymi z części wspólnych domów studenckich, bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra (zalecane co najmniej 2 m),

c) przebywanie w częściach przeznaczonych do ogólnego użytku w domu studenckim, tj. w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, windach, zgodnie z nakazami dotyczącymi liczby osób, które mogą tam jednocześnie znajdować się, z zachowaniem bezpiecznej odległości,

d) przestrzegania wewnętrznych regulaminów i procedur dotyczących zasad postępowania w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz stosowanie się do poleceń wydawanych w szczególności przez kierowników poszczególnych domów studenckich, 

3. Regularnie dezynfekcje powierzchni takich jak poręcze, przyciski windy, sprzęty w siłowni itp.

4. Odwiedzający niezakwaterowani w domach studenckich, u których zostanie stwierdzona podwyższona temperatura ciała (powyżej 38°C) nie mogą wchodzić na terenie domów studenckich

5. Osoby odwiedzające mieszkańców są zobowiązani do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego, jakim podlegają zakwaterowani mieszkańcy.Liczba osób odwiedzających dany pokój nie może przekraczać liczby jego stałych mieszkańców.

  5. Administracja, pracownicy obsługi domów studenckich,oraz Rady Mieszkańców informują mieszkańców o obowiązujących zasadach sanitarnych i są zobowiązani do reagowania w sytuacjach ich łamania.

Dział Administracji Domami Studenckimi

Dział Administracji Domami Studenckimi KUL

Do zadań Działu Administracji Domami Studenckimi należy w szczególności:
1) dbałość o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów, zamieszkałych w domach
studenckich, w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;
2) administrowanie domami studenckimi i zapewnienie prawidłowego wykorzystania miejsc
noclegowych;
3) koordynowanie dostaw wyposażenia i prac remontowych na terenie zarządzanych obiektów;
4) utrzymanie porządku na terenie zarządzanych obiektów;
5) zgłaszanie potrzeb remontowych, usterek, awarii;
6) sprawowanie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem mienia Uniwersytetu, bezpieczeństwem
pożarowym obiektów oraz bezpieczeństwem osób korzystających z obiektów KUL, w tym nad
prawidłową realizacją zasad dostępu do pomieszczeń, we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi administracji, w szczególności z Działem Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. (Regulamin Organizacyjny KUL § 22)

DADS składa się z dwóch sekcji.

1) Żeńskich Domów Studenckich:
a) Żeński Dom Studencki Konstantynów 1A
b) Żeński Dom Studencki Konstantynów 1D

2) Męskich i Małżeńskich Domów Studenckich:
a) Męski i Małżeński Dom Studencki Niecała 8
b) Męski Dom Studencki Konstantynów 1B
c) Dom Studencki w Stalowej Woli – Ofiar Katynia 6

dr Piotr Szelest
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1B
20-708 Lublin

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt:
Adresem mailowym: pszelest[at]kul.pl
nr tel.: (0-81) 445 47 31

mgr Tomasz Kołodziejczyk
SPECJALISTA w DADS
MDS Konstantynów 1B
Biuro: (0-81) 445 47 31 – e-mail: tomasz.kolodziejczyk[at]kul.pl

s. mgr Maria  Piotrowska
KIEROWNIK SEKCJI ŻEŃSKICH DOMÓW STUDENCKICH KUL
ul. Konstantynów 1D;
20-708 Lublin
(0-81) 445 48 16;   e-mail: maria.piotrowska1[at]kul.pl

s. mgr Anna Bieńkowska
KIEROWNIK SEKCJI MĘSKICH I MAŁŻEŃSKICH DOMÓW STUDENCKICH KUL
ul. Niecała 8
20-080 Lublin
(0-81) 445 3003; e-mail: anna.bienkowska[at]kul.pl