Przyznawanie miejsc 2021/22

 ” Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpi zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.
W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego. ”

Szanowni Państwo, w związku z ogromną ilością wniosków, które zostały przesłane przez Państwa do rozpatrzenia przez Komisję ds. Domów Studenckich KUL w dniu 16 sierpnia 2021 informujemy:

1. Nie wszyscy Państwo otrzymali przydział miejsca w akademiku,

2. O przyznaniu decydowały zasady pierwszeństwa opisane w Regulaminie Świadczeń KUL w § 26,

3. Mogą Państwo złożyć ponownie wniosek, będzie rozpatrzony na posiedzeniu KDS w dniu 16 września br.


Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Zapraszamy do systemu elektronicznego składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wniosek znajduje się w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL/e-Rekrut. Wniosek jest dostępny jedynie dla osób, które studiują lub potwierdziły wybór studiów na KUL. Pierwsza tura składania wniosków trwa do 12 lipca 2021 r.

1. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek studenta.
We wniosku należy oznaczyć preferowany – wybrany DS.
– ul. Konstantynów 1D – Lublin (dom żeński)
– ul. Konstantynów 1B – Lublin (dom męski)
– ul. Niecała 8 – Lublin (dom męski + małżeński)
– ul. Ofiar Katynia 6 Stalowa Wola (wyodrębniona część męska i część żeńska)

2. Osoby NIEPEŁNOLETNIE mogą aplikować o miejsce w domach studenckich na podstawie złożonego przy rekrutacji na studia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego

3. Złożenie wniosku polega na:
prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku na platformie e-Kul/e-Rekrut)

4. O pierwszeństwie w przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje przede wszystkim kwalifikacja do stypendium socjalnego w tym:
– odległość od stałego miejsca zamieszkania:
– trudna sytuacja materialna (na podstawie dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie);
– sieroctwo;
– niepełnosprawność;
– samotne wychowywanie dziecka;
– kontynuacja zakwaterowania;
– terminowe wnoszenie opłat w latach ubiegłych;
– data złożenia wniosku.
Osoby, które chcą skorzystać z zasad pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w DS, zobowiązane są dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pozostałe dane dotyczące pierwszeństwa należy podać we wniosku.

Skany dodatkowych dokumentów (np. orzeczenia o niepełnosprawności) prosimy wysyłać na adres kds@kul.pl z dopiskiem „załącznik imię i nazwisko wnioskodawcy”.

Sposób obliczania wysokości dochodu można znaleźć na stronie www.kul.pl/pomocmaterialna.

5. Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone w terminie do:
a. 11 lipca – zostaną rozpatrzone 12 lipca na posiedzeniu KDS;
b. 22 lipca – zostaną rozpatrzone 23 lipca na posiedzeniu KDS;
c. 15 sierpnia – zostaną rozpatrzone 16 sierpnia na posiedzeniu KDS;
d. 15 września – zostaną rozpatrzone do 16 września na posiedzeniu KDS.

6. Informacja o przyznaniu lub o odmowie przyznania miejsca w DS udzielana jest jedynie w formie elektronicznej poprzez jej publikację na państwa koncie e-KUL. Informację można uzyskać również osobiście w DS.

7. Zgodnie z terminarzem Rekrutacji 2021/22:

1. Na posiedzeniu KDS 12 VII 2021 rozpatrywane będą głównie wnioski złożone przez dotychczasowych mieszkańców i studentów od II roku wzwyż oraz tych, którzy dotąd nie mieszkali w domach studenckich KUL,

2. Na posiedzeniu KDS 23 VII 2021, rozpatrywane będą głównie wnioski złożone przez studentów rekrutowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz przez studentów rekrutowanych na studia drugiego stopnia,

3. Na posiedzeniu KDS 16 VIII 2021, zostaną rozpatrzone wnioski złożone, w przypadku wolnych miejsc, wnioski studentów i osób spoza KUL,

4. Na posiedzeniu KDS 16 IX 2021, zostaną rozpatrzone wszystkie pozostałe wnioski.

Pula dostępnych miejsc została tak podzielona, by zapewnić równy dostęp dla wszystkich chętnych.


8. Wnioskodawca, któremu przyznano miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia miejsca w DS za pomocą dokonania wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokości miesięcznej należności za przyznane miejsce w terminie:
a. do 19 lipca miejsce przyznane 12 lipca,
b. do 30 lipca – miejsce przyznane 23 lipca,
c. do 23 sierpnia – miejsce przyznane 16 sierpnia,
d. do 23 września – miejsce przyznane 16 września.
Kaucja stanowi zabezpieczenie kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych w domu studenckim lub nieuregulowania opłaty za pobyt w domu studenckim. Zwrot kaucji następuje na wniosek studenta, po ostatecznym wykwaterowaniu z domu studenckiego zgodnie z § 4 Regulaminu Domów Studenckich KUL.
Dane dotyczące wysokości i sposobu dokonania wpłaty zawiera informacja o przyznaniu miejsca. Brak wpłaty w oznaczonym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego miejsca.


9. Sposób wyboru preferowanego pokoju/segmentu oraz składu osobowego będzie dostępny po 10 września na stronie konkretnego akademika.

10. Osoby spoza KUL, które chciałyby mieszkać w DS KUL powinny wypełnić edytowalny wniosek PDF, a następnie skan podpisanego wydruku wysłać na adres mailowy odpowiedniego domu studenckiego.

WAŻNE ADRESY MAILOWE:

  • Komisja ds. Domów Studenckich – kds [at] kul.pl
  • ŻDS Konstantynów 1A i 1D –  zds[at]kul.pl
  • MDS Konstantynów 1B – mds[at]kul.pl
  • MDS Niecała 8 -mdsniecala[at]kul.lublin.pl
  • DS Stalowa Wola – dsstalowawola[at]kul.pl

TELEFONY DO POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW STUDENCKICH KUL:

  • Portiernia ŻDS Konstantynów 1D: 81 445 4816
  • Portiernia MDS Konstantynów 1B: 81 445 4730
  • Portiernia MDS Niecała 8: 81 445 3003
  • Portiernia DS Stalowa Wola Ofiar Katynia 6: 81 454 5526