PRZYZNAWANIE MIEJSC 2022/23

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci!

Rekrutacja do domów studenckich w roku akademickim 2022/23 rozpocznie się od 15 czerwca 2022 r.

Wniosek będzie dostępny w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL/e-Rekrut. Wniosek jest dostępny jedynie dla osób, które studiują lub potwierdziły wybór studiów na KUL. Pierwsza tura składania wniosków trwa do 11 lipca 2022 r.


1. Miejsce w DS przyznawane jest na wniosek studenta.
We wniosku należy oznaczyć preferowany – wybrany DS.
– ul. Konstantynów 1D – Lublin (dom żeński)
– ul. Konstantynów 1B – Lublin (dom męski)
– ul. Niecała 8 – Lublin (dom męski + małżeński)
– ul. Ofiar Katynia 6 Stalowa Wola (wyodrębniona część męska i część żeńska)

2. Osoby NIEPEŁNOLETNIE mogą aplikować o miejsce w domach studenckich na podstawie złożonego przy rekrutacji na studia oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.


3. Złożenie wniosku polega na:
– prawidłowym wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku na platformie e-Kul/e-Rekrut)

Wnioski może składać każdy zainteresowany student/studentka.

4. O pierwszeństwie w przyznaniu miejsca w domu studenckim decyduje przede wszystkim kwalifikacja do stypendium socjalnego w tym:
– odległość od stałego miejsca zamieszkania:
– trudna sytuacja materialna (na podstawie dochodu miesięcznego na osobę w rodzinie);
– sieroctwo;
– niepełnosprawność;
– samotne wychowywanie dziecka;
– kontynuacja zakwaterowania;
– terminowe wnoszenie opłat w latach ubiegłych;
– data złożenia wniosku.
Osoby, które chcą skorzystać z zasad pierwszeństwa w przyznawaniu miejsca w DS, zobowiązane są dołączyć do wniosku kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Pozostałe dane dotyczące pierwszeństwa należy podać we wniosku.

Skany dodatkowych dokumentów (np. orzeczenia o niepełnosprawności) prosimy wysyłać na adres kds@kul.pl z dopiskiem „załącznik imię i nazwisko wnioskodawcy”.

Sposób obliczania wysokości dochodu można znaleźć na stronie www.kul.pl/pomocmaterialna.


5. Wnioski o przyznanie miejsca w DS złożone w terminie do:
a. 11 lipca – zostaną rozpatrzone 12 lipca na posiedzeniu KDS;
b. 20 lipca – zostaną rozpatrzone 21 lipca na posiedzeniu KDS;
c. 28 lipca – zostaną rozpatrzone 29 lipca na posiedzeniu KDS;
d. 23 sierpnia – zostaną rozpatrzone 24 sierpnia na posiedzeniu KDS.
e. 22 września – zostaną rozpatrzone 23 września.

6. Informacja o przyznaniu lub o odmowie przyznania miejsca w DS udzielana jest jedynie w formie elektronicznej poprzez jej publikację na państwa koncie e-KUL. Informację można uzyskać również osobiście w DS.


7. Zgodnie z terminarzem Rekrutacji 2022/23:

1. Na posiedzeniu KDS 12 VII 2022 rozpatrywane będą głównie wnioski złożone przez dotychczasowych mieszkańców i studentów od II roku wzwyż oraz tych, którzy dotąd nie mieszkali w domach studenckich KUL,

2. Na posiedzeniu KDS 21 VII 2022, rozpatrywane będą głównie wnioski złożone przez studentów rekrutowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz przez studentów rekrutowanych na studia drugiego stopnia,

3. Na posiedzeniu KDS 29 VII 2022, zostaną rozpatrzone wnioski złożone, w przypadku wolnych miejsc, wnioski studentów i osób spoza KUL,

4. Na posiedzeniu KDS 24 VIII 2022, zostaną rozpatrzone wszystkie pozostałe wnioski.

5. Na posiedzeniu KDS 23 IX 2022, zostaną rozpatrzone wszystkie pozostałe wnioski.

Pula dostępnych miejsc została tak podzielona, by zapewnić równy dostęp dla wszystkich chętnych.


8. Wnioskodawca, któremu przyznano miejsce w DS, ma obowiązek potwierdzenia przyjęcia miejsca w DS za pomocą dokonania wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokości miesięcznej należności za przyznane miejsce w terminie:
a. do 19 lipca miejsce przyznane 12 lipca,
b. do 28 lipca – miejsce przyznane 21 lipca,
c. do 4 sierpnia – miejsce przyznane 29 lipca,
d. do 31 sierpnia – miejsce przyznane 24 sierpnia.
e. do 30 września – miejsce przyznane 23 września.
Kaucja stanowi zabezpieczenie kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych w domu studenckim lub nieuregulowania opłaty za pobyt w domu studenckim. Zwrot kaucji następuje na wniosek studenta, po ostatecznym wykwaterowaniu z domu studenckiego zgodnie z § 4 Regulaminu Domów Studenckich KUL.
Dane dotyczące wysokości i sposobu dokonania wpłaty zawiera informacja o przyznaniu miejsca. Brak wpłaty w oznaczonym terminie uznaje się za rezygnację z przyznanego miejsca.


9. Sposób wyboru preferowanego pokoju/segmentu oraz składu osobowego będzie dostępny po 10 września na stronie konkretnego akademika.


10. Osoby spoza KUL, które chciałyby mieszkać w DS KUL powinny wypełnić edytowalny wniosek PDF, a następnie skan podpisanego wydruku wysłać na adres mailowy odpowiedniego domu studenckiego.

Komisja ds. Domów Studenckich – kds [at] kul.pl

TELEFONY DO POSZCZEGÓLNYCH DOMÓW STUDENCKICH KUL:
Portiernia ŻDS Konstantynów 1D: 81 445 4816
Portiernia MDS Konstantynów 1B: 81 445 4730
Portiernia MDS Niecała 8: 81 445 3003
Portiernia DS Stalowa Wola Ofiar Katynia 6: 81 454 5526